מחירון שירותים

שרותים שניתן לקבל במוקדי החברה

לקוח קיים לקוח חיצוני
פדיון תגמולים 200 400
הלוואה 200 400
אישורים 200
טיפול בתביעה 600-1000
עזיבת עבודה 500
ניוד 200 500

שרותים שלא ניתן לקבל במוקדי החברות

לקוח קיים לקוח חיצוני
מידע ממסלקה 200 400
מידע ממסלקה 600 1000
כולל ניתוח
ריכוז חומרי ביטוחי/פגישת שירות – פגישת שירות 400-600 1200
תכנון פנסיוני 800-1000 1500

ריכוז חומר ביטוחי הקיים במשרדינו- 400 ₪

ריכוז חומר ביטוחי ממקורות שונים- 600 ₪

הטיפול אישי – היתרון משמעותי !