טפסים להורדה

טפסי אלמנטר טפסי חיים
דירה עסקים רכב
ייפוי כח בריאות חיים ופנסיה
ביטוח מבנה ותכולה
נספח רעידת אדמה
כתב שירות פל
תנאי פוליסת ביטוח דירה
תנאי פוליסת שירות פל
טפסי תביעה ביטוח דירה
ביטוח אחריות מקצועית
ביטוח חבות המוצר
ביטוח בית עסק
ביטוח עבודות קבלניות
ביטוח דירקטורים (עמותה)
ביטוח דירקטורים (חברה)
תנאי פוליסת אחריות מקצועית
תנאי פוליסת חבות המוצר
תנאי פוליסת ביטוח משרד
תנאי פוליסת ביטוח בית עסק
תנאי פוליסת חבות כלפי צד ג’
תנאי פוליסת חבות מעבידים
תנאי פוליסת תאונות אישיות
חבות מעבידים
צד שלישי
תאונות אישיות
ביטוח משרדים
טפסי תביעה – ביטוח בית עסק
טפסי תביעה – ביטוח חבות מעבידים
אמצעי מיגון
תנאי פוליסת ביטוח רכב
טפסי תביעה – ביטוח רכב
טפסי תביעה – ביטוח חו”ל (בריאות)
טפסי תביעה – ביטוח חו”ל (מטען)
ייפוי כח ב’1
ייפוי כח ב’2
מינוי סוכן
הצהרת בריאות
ביטוח בריאות וסיעוד
בקשה לאישור ותיאום ניתוח
טופס תביעה להחזר הוצאות / פיצוי
תנאי פוליסת ביטוח סיעודי
תנאי פוליסת ביטוח בריאות
תנאי פוליסת מחלות קשות
אמצעי גביה
טפסי תביעה – תביעות צד ג’ גוף
טפסי תביעה – תאונות אישיות
טפסי תביעה בגין ניתוח
ביטוח חיים
ביטוח מנהלים
קרן פנסיה לעצמאי
קרן פנסיה לשכיר
טופס שינוי מוטבים
אמצעי גביה
הצטרפות למרכז לניהול הגיל הפרישה

הטיפול אישי – היתרון משמעותי !